Privacywetgeving

Privacyprivacy-2

Voor een goede afhandeling van uw zorgvraag is het noodzakelijk dat de behandelaar een dossier aanlegt met aantekeningen over de status en ontwikkelingen van uw gezondheid, gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en medicatie. Alleen met uw toestemming kunnen gegevens uit uw dossier aan andere hulpverleners worden verstrekt.
Het gezondheidscentrum en de apotheek hebben een privacyreglement om de bescherming van uw gegevens te waarborgen. Uw zorgverlener(s) en, als eindverantwoordelijke, de directeur dragen er zorg voor dat uw dossier zorgvuldig wordt opgeslagen, dat gegevens niet verloren raken of in onbevoegde handen komen.
Alleen hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken zijn, hebben toegang tot de gegevens uit uw dossier. Zij hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun zorgtaak. Voor de huisartsenpost en de dienstapotheek die voor hun zorgtaken tijdens de avond-, nacht- of weekenddienst ook toegang hebben tot uw gegevens, gelden dezelfde privacyregels.
Alle hulpverleners, ook die in opleiding, hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een in hun arbeids- of stagecontract vastgelegde geheimhoudingsplicht.

Download het privacyreglement.

Deze is ook als folder verkrijgbaar aan de balies van het gezondheidscentrum en de apotheek.

Voor meer informatie: minvws.nl : Patiënten en hulpverleners hebben rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

Let op: de privacywetgeving gaat veranderen.

Na een lange voorgeschiedenis heeft de Eerste Kamer op 4 oktober 2016  het wetsvoorstel  “Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens” geaccordeerd. Deze wet regelt, onder meer, de (gespecificeerde) toestemming van patiënten voor de uitwisseling van hun medische gegevens en ten tweede het recht van patiënten om langs elektronische weg hun medische gegevens in te zien.

De verplichting om deze toestemming en inzage te regelen wordt over drie jaar van kracht.

Voor meer informatie over privacy en gebruik en opslag van uw medische gegevens klik hier